VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Bộ Luật Dân Sự 91/2015/QH13 có hiệu lực ngày 01/01/2017
Thông tư số 335/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 về phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sàn
Luật Đấu giá tài sản 2016 có hiệu lực ngày 01/7/2017
Thông tư 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 hướng dẫn Nghị định 17
Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ĐGTS
Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ ĐGTS theo quy định tại Luật đấu giá tài sản
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SÓC TRĂNG
Địa chỉ : 823 - Quốc Lộ 1A - K3 - P2 - TPST
Điện thoại: 02993.824859
Email: daugiasoctrang@gmail.com
Truy cập hôm nay : 5
Truy cập trong 7 ngày :21
Tổng lượt truy cập : 1,793